MINIMUM SALARY OF EMPLOYEES WORKING IN TEA ESTATE

MINIMUM SALARY OF EMPLOYEES WORKING IN TEA ESTATE

The Government of Nepal, Ministry of Labor, Employment and Social Security has published a notice on 28 Asadh, 2078 (12 July 2021) concerning the minimum salary of employees working in the tea estate. The effective minimum salary of employees working in a tea estate...

Nepal Government revised the minimum remuneration

Government of Nepal, on 20 Baisakh, 2078, has published a notice in Nepal Gazette, revising the minimum remuneration to NPR 15,000 to be effective from 1st Shrawan, 2078. The existing minimum remuneration is NPR 13,450. You can download the pdf version of Revision of...

मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीले त्यस्तो जग्गा बाँडफाँडका निमित्त मिति २०७८ साल असार मसान्तसम्म निवेदन दिनुपर्ने, र मोही लागेको जग्गाको जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गरि कारबाही टुङ्गो लगाई सक्नुपर्ने अवधि मति २०७८ साल पौष मसान्तसम्म तोकी मिति २०७७ चैत ९ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।